Služba za projekte i drugostepeni postupak

Rukovodilac službe: Milijana Ašanin

Izvedeno iz Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Šavnik

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 023/19 od 19.06.2019)

Služba za projekte i drugostepeni postupak obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje izvršne funkcije predsjednika opštine, radnih tijela predsjednika, a naročito:

  - priprema i organizuje sjednice za rad Predsjednika, potpredsjednika i radnih tijela;

- radi na izradi propisa i drugih akata koje donosi Predsjednik opštine;

- priprema mišljenje Predsjednika opštine na predloge akata koji ne spadaju u nadležnost drugih organa upućene Skupštini koje predlažu ovlašćeni predlagači u skladu sa Statutom;

- daje mišljenje Predsjedniku opštine na nacrte propisa koje pripremaju nadležni organi i službe lokalne uprave iz nadležnosti Skupštine i Predsjednika opštine;

- prati realizaciju akata i zaključaka Predsjednika opštine i njegovih radnih tijela i radi na izradi stučno-informativnog materijala iz nadležnosti Predsjednika opštine; daje stručna mišljenja radnim tijelima Predsjednika opštine; priprema sastanke Predsjednika i potpredsjednika opštine i druge sastanke koji se organizuju u opštini i stara se o realizaciji utvrđenih obaveza sa tih sastanaka; organizuje saradnju sa novinarima i obezbjeđuje materijale u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu Predsjednika i organa lokalne uprave i javnih službi; obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;

- selekciju, obradu i objavljivanje u medijima, na web sajtu opštine i društvenim mrežama informacija organa lokalne uprave, posebnih, stručnih i javnih službi o pripremi i sprovođenju zakona i drugih propisa, državnih planskih, programskih i drugih akata od uticaja na opštinu, kao i propisa, planskih, programskih i drugih akata skupštine, predsjednika opštine, organa lokalne uprave, posebnih, stručnih i javnih službi opštine; obradu podataka za ažuriranje web sajta opštine;

- vrši protokolarne poslove za potrebe predsjednika i potpredsjednika opštine;

- postupa po predstavkama i pritužbama građana i priprema odgovore po istima; zakazuje prijeme stranaka kod predsjednika, i po potrebi, vrši prijem stranaka; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;

- pripremu izvještaja o radu predsjednika opštine i radu organa i službi

- obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, opštinama u Crnoj Gori, gradovima u inostranstvu;

- vrši protokolarne poslove u saradnji sa Službom Skupštine oko organizacije dana opštine;

- obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za stručna radna tijela koja obrazuje predsjednik u poslovima iz svog djelokruga rada;

- čuva izvornike svih akata koje donosi predsjednik opštine;

- poslove finansijskog uravljanja i kontrole;

- pripremu i realizaciju razvojnih programa i projekata opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, obezbjeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, javno-privatna partnerstva i iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj opštine;

- ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima uprave i javnim službama opštine, organima državne uprave, privrednim društvima, preduzetnicima i drugim subjektima, radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe od interesa za opštinu; ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama radi realizacije konkretnih planova i programa;

- izrada planova i projekata razvoja Opštine Šavnik i iznalaženje mogućnosti njihovog finansiranja i realizacije sredstvima EU;

- priprema prijave (aplikacije) i prateću projektnu dokumentaciju za obezbjeđivanje sredstava međunarodne finansijske podrške;

- osigurava adekvatan monitoring i evaluaciju tokom realizacije projekata finanisranih sredstvima međunarodne finansijske podrške,

- učestvuje na domaćim i međunarodnim skupovima, radionicama i seminarima posvećenim praćenju dešavanja na međunarodnoj sceni u pogledu aktivnosti lokalne samouprave u procesu EU integracija i međunarodnih dešavanja,

- koordinira realizaciju aktivnosti koje će osigurati pripremu lokalne samouprave za korišćenje strukturnih instrumenata EU, nakon članstva u EU.

- priprema prijave (aplikacije) i prateću projektnu dokumentaciju za obezbjeđivanje sredstava finansijske podrške iz domaćih izvora,

- ostvarivanje svih oblika saradnje za potrebe predsjednika, potpredsjednika opštine sa institucijama i tijelima Evropske unije, predstavništvima država i loklanih samouprava u inostranstvu i diplomatsko – konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, EU i ostalih međunarodnih organizacija u Crnoj Gori, a u cilju odabira aplikacije za sredstva za realizaciju programa i projekata od interesa za Opštinu po instrukcijama predsjednika i/ili menadžera Opštine;

- apliciranje za sredstva za projekte i programe od interesa za opštinu koji su odabrani od strane predsjednika Opštine;

- saradnju sa organima lokalne uprave, lokalnim samoupravama u Crnoj Gori, Zajednicom opština Crne Gore, civilnim sektorom i javnosti na poslovima iz svoga djelokruga, u cilju koordiniranja aktivnosti, razmjene informacija i poslovanja u okviru procesa apliciranja za sredstva za realizaciju programa i projekata od interesa za opštinu po instrukcijama predsjednika opštin;

- praćenje izvršenja obaveza od strane organa lokalne uprave i lokalne samouprave u okviru djelokruga svojih aktivnosti po instrukcijama Predsjednika;

Služba obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje funkcije Glavnog administratora, a naročito:

- rješavanje u drugostepenom upravnom postupku;

- koordiniranje rada organa lokalne uprave, posebnih i stručnih službi u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i sl.);

- davanje stručnih uputstava i instrukcija za rad organima i službama lokalne uprave radi pravilne primjene zakona i drugih propisa,

- davanje stručnih uputstava i instrukcija o načinu postupanja u vršenju poslova lokalne uprave;

- davanje mišljenja na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa i službi lokalne uprave;

- davanje mišljenja na akt o organizaciji i načinu rada lokalne uprave;

- davanje mišljenja na odluke pripremljene za usvajanje u Skupštini Opštine i za donošenje od strane predsjednika Opštine i po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa;

- razmatranje programa rada i izvještaja o radu organa i službi lokalne uprave, kao i pripremu izjašnjenja za predsjednika Opštine;

- izvršavanje akata predsjednika Opštine koje donosi u ostvarivanju funkcija usmjeravanja i koordiniranja radom i vršenja nadzora nad radom organa i službi lokalne uprave;

- predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa i službi lokalne uprave;

- razmatranje pritužbi građana na rad organa i službi lokalne uprave, vršenje uvida u spise predmeta i utvrđivanje činjenica na koje se ukazuje pritužbama, zahtijevanje da se starješina organa - službe izjasni po istima;

- izradu izvještaja o radu glavnog administratora; izvještaja o radu službe; izvještaja o upravnom rješavanju kod organa i službi lokalne uprave opštine; načinu izvršenja akata koje donosi predsjednik opštine u funkciji usmjeravanja i usklađivanja rada lokalne uprave; načinu vršenja nadzora nad radom javnih službi i preduzetim mjerama u vršenju tog nadzora; načinu sprovođenja propisa opštine od strane organa uprave i službi i drugih analitičkih i informativnih materijala za predsjednika opštine, Skupštinu, nadležni organ državne uprave i medije iz svog djelokruga;

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

- poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;

  - vrši i druge poslove koje odredi predsjednik Opštine.