Odbor za finansije, privredu i razvoj

Odbor za finansije, privredu i razvoj ima predsjednika i dva člana.

Odbor za finansije, privredu i razvoj razmatra nacrte i predloge odluka o budžetu i završnom računu budžeta opštine, taksama, porezima, naknadama, zajmovima, zaduženjima, garancijama, akte o realizaciji budžeta; razmatra planove i programe razvoja opštine i pitanja od značaja za razvoj privrede i poljoprivrede i razvoj preduzetništva i saobraćaja; eksproprijacija za potrebe lokalne samouprave; izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; razmatra plan kapitalnih poboljšanja i višegodišnji investicioni plan, akte kojima se predlaže utvrđivanje investicione politike, plan zaštite od požara; inicira donošenje ili izmjene propisa i drugih akata, i vrši druge poslove iz ove oblasti.

Predsjednica:

Draga Perišić

Članovi:

Marijana Zorić

Vesko Šćepanović