Komunalna policija

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Šavnik

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 023/19 od 19.06.2019)

Komunalna policija vrši poslove inspekcijskog nadzora kojima se obezbjeđuje:

- Praćenje i sprovođenja zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti komunalnog nadzora i održavnje komunalnog reda, prekršajnog postupka i u drugim oblastima u kojima vrši komunalni nadzor i održava komunalni red; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima.

- Izradu i sprovođenje programa rada službe i drugihprogramskih i planski akata iz djelokruga službe; sprovođenje plana intregriteta i drugih planova i programa opštine u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

- Komunalni nadzor i održavnje komunalnog reda u oblastima: snabdjevanje vodom, prečišćavanje otpadnih voda, odvo¬đenje otpadnih i atmosferskih voda, snadbijevanje toplotom, javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, izgradnje, održavanja i korišćenja deponija, uređivanje i održavanje pijaca, groblja, parkova, zelenih i dru¬gih javnih površina i javne rasvjete; izgradnje, korišćenja i održavanja lokalnih puteva, nekategorisanih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto taksi i vanrednog prevoza, parkiranja na javnimparkiralištima; održavanje i korišćenje mostova, javnih objekata i regulacije i održavanje rječnih korita, postavljanje privremenih i pomoćnih objekata, stanovanje u stambenim zgradama; držanje kućnih ljubimaca; zaštita od buke u životnoj sredini; upotreba simbola opštine, kontrole radnog vremena, i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove ili prenesene, odnosno povjerene poslove iz nadležnosti državne uprave u skladu sa zakonom;

- Vođenje evidencije izdatih prekršajnih naloga iz nadležnosti komunalne policije (unos, ažuriranje podatataka počinilaca prekršaja);

- Učestvovanje u zaštiti i spašavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem zaštite i spašavanja;

- Pružanje pomoći u izvršenjima odluka nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi u skladu sa zakonom;

- Davanje mišljenja u postupku izdavanja saglasnosti na upotrebu akustičnih i elektroakustičnih uređaja;

- Sradanja sa Sekretarijatom u poslovima iz oblasti inspekcijskog nadzora i drugim inspekcijskim i bezbjednosnim službama na lokalnom i centralnom nivou;

- Učestvovanje u izradi nacrta i predloga opštinskih propisa iz domena svoje nadležnosti;

- Postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

- Priprema informativne i druge stručne materijale za Sku¬p¬šti¬nu i predsjednika Opštine; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona ii drugih propisa, pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa, sprovođenje plana integriteta, ostvarivanje neposredene saradnje sa nevladinim organizacijama, iz nadležnosti organa;

- kao i druge poslove iz nadle¬žno¬sti Op¬šti¬ne; - vrši i druge poslove u oblasti inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Opštine, osim inspekcijskih poslova koji su ovom odlukom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost drugih organa;

- pripremanje informacije za medije iz svog djelokruga i dostavljanje službi nadležnoj za informisanje na obradu i objavljivanje u medijima, veb sajtu i društvenim mrežama;

- pripremanje izvještaja za glavnog administratora o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

- vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom iz djelokruga službe;

- procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) iz svog djelokruga i

- druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima;


Komunalna policija

Mladen Roćenović V.D. Načelnika

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 (0)40 266 108

Mobilni telefon
069 157 979

Email
komunalna.policija@savnik.me