Odbor za izbor i imenovanje

Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i dva člana.

Podnosi Skupštini predlog za izbor, imenovanje i razrješenje lica koje bira ili imenuje Skupština, osim predloga koje u skladu sa propisima podnose drugi ovlašćeni predlagači; predlaže akte kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i funkcionera koje imenuje, bira i razrešava Skupština; donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima odbornika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; razmatra i podnosi izvještaj o davanju saglasnosti na imenovanje i razrješenje potpredsjednika Opštine, glavnog administratora i drugih lica u skladu sa posebnim zakonima; i vrši druge poslove u skladu sa Statutom, drugim propisom i ovom odlukom. 

Predsjednik:

Vladimir Tomić

Članovi: 

Žarko Nikolić

Snežana Čupić