Služba zaštite i spašavanja

Izvedeno iz Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Šavnik

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 023/19 od 19.06.2019)

Služba zaštite i spašavanja vrši poslove koji se odnose na:

- praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti zaštite i spašavanja i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija službe; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i planskih dokumenata u oblasti za koju je služba osnovana;

- izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih dokumenata iz djelokruga službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa opštine u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

- učešće u pripremi i sprovođenje plana zaštite od požara, poplava i zemljotresa i drugih akcidentnih i vanrednih situacija na području opštine;

- pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu, gašenje požara i spašavanje prilikom požara, spašavanje iz ruševina, klizišta i sniježnih lavina, spašavanje prilikom poplava i drugih elementarnih nepogoda, spašavanje u planinama i kanjonima, spašavanje prilikom saobraćajnih nesreća, spašavanje prilikom udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu;

- organizovanje spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i drugih dobara u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća i vršenje evakuacije sa tog područja, kao i slučajevima bioloških, radioloških akcidenata i drugih vanrednih situacija;

- organizaciju obuka i vježbi za vršenje poslova službe;

- postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

- kontrolu ispravnosti i servisiranja protivpožarne opreme kao i vršenje edukacije građana i pravnih lica iz oblasti zaštite od požara;

- pružanje usluga dopremanja vode u slučaju potrebe kao i druge usluge preduzećima, ustanovama i građanima u saradnji sa nadležnim organima uprave i javnim službama;

- pružanje asistencije pravnim licima na teritoriji opštine prilikom izrade njihovih planova zaštite i spašavanja;

- saradnju sa svim subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;

- pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine, izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa, pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa, pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa, sprovođenje plana integriteta, ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama, iz nadležnosti službe;

- pripremanje informacija za medije iz svog djelokruga i dostavljanje službi nadležnoj za informisanje na obradu i objavljivanje u medijima, veb sajtu i društvenim mrežama;

- pripremanje izvještaja za glavnog admnistratora o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

- vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom iz djelokruga službe;

       - procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa ( RIA) iz svog djelokruga i

- druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.


Služba zaštite i spašavanja

Mirčeta Jelić Vd Komandira

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Mobilni telefon
069 157 974

Email
sluzba.zastite@savnik.me