Sekretar Skupštine

Tanasije Vućić rođen je 01.07.1956. godine u Donjoj Bijeloj, opština Šavnik. Diplomirao je  na Pravnom fakultetu u Titogradu 1982. godine. Zasnovao je radni odnos u Opštini Šavnik 1984. godine, kao opštinski inspektor društvenih prihoda, nakon čega je imenovan za Sekretara Skupštine opštine Šavnik i Sekretara Izvršnog odbora Opštine. Bio je i prvi član prinudne uprave GZRO-a, a dosada je obavljao i poslove Direktora opštinske uprave društvenih prihoda, rukovodioca ekspoziture javnih prihoda u Poreskoj upravi Crne Gore, Glavnog adminstratora i pomoćnika Sekretara Skupštine.

Sekretar Skupštine: 

  1. organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela;
  2. priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela;
  3. stara se o primjeni odredbi zakona, Statuta, Poslovnika Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;
  4. organizuje i rukovodi Službom za Skupštinske poslove;
  5. odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma, obradu akata Skupštine i njihovu distribuciju i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine;
  6. pomaže predjsedniku i potpredjsedniku Skupštine u radu;
  7. vrši i druge poslove u skladu sa Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine

Tanasije Vućić Sekretar Skupštine

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
040 266 108

Mobilni telefon
069 157 972

Email
skupstina@savnik.me