JU Centar za kulturu, sport i medije

VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU CENTRA ZA KULTURU

1. Javne evidencije

- Djelovodnik i arhivska građa;

- Evidencija zaposlenih Centra za kulturu Šavnik;

- Evidencije tehničkih sredstava;

2. Normativna akta

- Zakoni;

- Podzakonska akta (odluke, pravilnici, uputstva);

- Opšti kolektivni ugovor;

- Granski kolektivni ugovor za oblast kulture;

- Statut JU „Centra za kulturu sport i medije“ Šavnik;

- Odluka o osnivanju JU „Centra za kulturu sport i medije“ Šavnik;

- Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji rada u JU „Centru za kulturu sport i medije“ Šavnik;

- Druga opšta akta JU „Centra za kulturu sport i medije“ Šavnik.

3. Analize, informacije, izvještaji, elaborati i dr.

- Godišnji planovi i programi rada JU Centra za kulturu sport i medije Šavnik;

- Godišnji izvještaji o radu JU Centra za kulturu sport i medije Šavnik;

- Godišnji planovi javnih nabavki;

- Godišnji planovi integriteta;

4. Pojedinačni akti

- Akti koje donosi Savjet Centra za kulturu Šavnik;

- Ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji;

- Rješenja;

- Zahtjevi, obavještenja, prijave i dr.

5. Finansije

- Godišnji finansijski iskazi JU Centra za kulturu sport i medije Šavnik;

- Dokumentacija o osnovnim sredstvima i opremi JU Centra za kulturu sport i medije Šavnik;

- Finansijske evidencije i pojedinačna finansijska dokumenta.

6. Podaci o zaposlenima

- Spisak zaposlenih, sa njihovim zvanjima;

- Radne knjižice;

- Rješenja o zasnivanju radnog odnosa;

- Rješenja o godišnjem odmoru;


vodic-za-pristup-informacijama-67d1b0d9b741f700.pdf izvjestaj-o-radu-i-finansijskom-poslovanju-za-2020-godinu-e7dd782aa82b332b.pdf plan-rada-i-finansijski-plan-za-2021-godinu-887aa5d898cf063b.pdf plan-integriteta-2022-2024-6ddbc039c2dfa2cc.pdf