Služba za Skupštinske poslove

Služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine opštine Šavnik, radnih tijela Skupštine, odbornika u Skupšini, radnih tijela obrazovanih posebnim odlukama Skupštine, predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine i određene poslove za klubove odbornika.

 Služba Skupštine obavlja poslove:

 • pripreme propisa kojima se uređuje način rada Skupštine, način ostvarivanja prava i dužnosti odbornika;
 • učestvuje u pripremi i organizovanju sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, obrađuje izvještaje i zapisnike sa sjednica radnih tijela Skupštine; vrši prepis tonskog snimka sjednice Skupštine i stara se o čuvanju prepisa; izrađuje zapisnik sa sjednice Skupštine; vrši obradu odluka, zaključaka i drugih akata koje donosi Skupština i čuva izvornike ovih akata;
 • vrši stručne i druge poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine;
 • vrši stručne i druge poslove za potrebe Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave opštine Šavnik;
 • vrši stručne i druge poslove za potrebe Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi opštine Šavnik;
 • priprema program rada Skupštine za kalendarsku godinu u skladu sa Poslovnikom i izrađuje informativne i druge materijale iz djelokruga svoga rada;
 • priprema i organizuje sastanke predsjednika i potpredsjednika Skupštine sa predsjednicima klubova odbornika u pripremi sjednica Skupštine;
 • upućuje saziv sa materijalom za sjednicu Skupštine: odbornicima, predsjedniku opštine, potpredsjednicima, glavnom administratoru, menadžeru opštine, starješinama organa uprave, rukovodiocima javnih i drugih službi čiji je osnivač Skupština i drugim zainteresovanim subjektima;
 • sprovodi postupak obavještavanja i pozivanja nevladinih organizacija za prijavljivanje učešća na sjednicama Skupštine;
 • obezbjeđuje uslove potrebne za ostvarivanje funkcije odbornika, i to: pruža pomoć odborniku u izradi predloga koje podnosi Skupštini i pomaže u vršenju drugih poslova koje joj povjeri radno tijelo ili Skupština; obezbjeđuje korišćenje potrebne dokumentacije za pitanja koja su na dnevnom redu Skupštine i radnog tijela i za ostvarivanje odborničke funkcije; daje stručna objašnjenja o pojedinim problemima na koje nailaze u toku rada Skupštine;
 • obavlja poslove koji se odnose na obilježavanje praznika opštine Šavnik i dodjele nagrade i priznanja;
 • obezbjeđuje materijale i organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu Skupštine i radnih tijela Skupštine; čuva i daje na korišćenje informativno-dokumentacione podatke i druge materijale koji su nastali u vezi sa radom Skupštine;
 • uređuje tekstove usvojenih akata sa sjednica Skupštine i stara se o njihovom objavljivanju u ″Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi″ i na sajtu Skupštine;
 • vodi evidencije o radu Skupštine i odbornika u skladu sa Poslovnikom Skupštine;
 • vodi evidencije o strukturi odbornika u Skupštini; popuni upražnjenih odborničkih mjesta; konstituisanim klubovima odbornika; održanim sjednicama; dnevnim redovima sjednica; članovima odbora direktora i drugih organa upravljanja javnih službi čiji je osnivač opština, a koje imenuje Skupština; dobitnicima Nagrade ″22. jul″; dobitnicima Studentske nagrade opštine Šavnik;
 • priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa iz djelokruga Skupštine i učestvuje u postupku pripremanja izjašnjenja drugih organa lokalne uprave;
 • priprema zahtjeve za planiranje sredstava u Budžetu za potrebe rada Skupštine i Službe za skupštinske poslove;
 • odobrava isplate troškova po osnovu rada Skupštine, odbornika i Službe;
 • vodi upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i druge upravne postupke iz djelokruga poslova radnih tijela koje obrazuje Skupština;
 • vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika u Službi;
 • obavlja druge administrativno-tehničke poslove za Skupštinu i radna tijela Skupštine.