Odbor za Statut i propise

Odbor za Statut i propise ima predsjednika i dva člana.

Članovi odbora imenuju se, po pravilu, iz reda diplomiranih pravnika.

Odbor za Statut i propise

  • razmatra nacrte i predloge odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom i zakonom i pravnim sistemom;
  • utvrđuje predlog za autentično tumačenje odluka i drugih opštinskih akata koje donosi Skupština;
  • razmatra opšte akte javnih službi čiji je osnivač opština u dijelu koji se tiče ostvarivanja javnog interesa, na koje odredbe saglasnost daje Skupština;
  • priprema predlog akta za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih akata i u ime Skupštine daje odgovor Ustavnom sudu u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti;
  • razmatra akta u primjeni odredaba Statuta i ostvarivanje sistema lokalne samouprave; razmatra učešće građana u odlučivanju;
  • razmatra izvještaje o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave;
  • predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ustavnosti i zakonitosti drugih opštih akata, predlaže donošenje odluka i drugih propisa;
  • razmatra predloge Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; utvrđuje prečišćeni tekst odluke i drugih opštih akata Skupštine po ovlašćenju Skupštine;
  • stara se o jedinstvenoj pravnoj-tehničkoj obradi akata i vrši i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem sistema lokalne samouprave.

Predsjednik :

Jugoslav Jakić

Članovi :

Darko Čurović

Nikola Bijelić