Nadležnosti lokalne uprave

Izvod iz Statuta Opštine Šavnik

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 031/18 od 07.09.2018)

Organi lokalne uprave:

1) izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte;

2) vrše pripremu i procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) koje donose Skupština i predsjednik opštine;

3) vrše upravni nadzor nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata;

 4) obezbjeđuju vršenje poslova od javnog interesa za lokalno stanovništvo;

5) rješavaju u prvostepenom upravnom postupku o pravima, obavezama i pravim interesima fizičkih lica, pravnih lica i drugih stranaka;

6) odlučuju po pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa;

7) vode evidencije propisane zakonom i opštim aktima Skupštine i predsjednika opštine;

8) vrše i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine.