Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu

Izvedeno iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Šavnik

(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 6/2021 od 02.03.2021. godine)

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu  vrši poslove koji se odnose na:

1) izradu Programa uređenja prostora Opštine; pripremne poslove na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata po posebnom postupku u skladu sa Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata do donošenja Plana generalne regulacije;

2) vođenje informacionog sistema o prostoru; vođenje dokumentacione osnove o prostoru sa indikatorima praćenja sprovođenja planskih dokumenata;

3) davanje predloga smjernica za izradu programskog zadatka o izradi planskog dokumenta, davanje mišljenja na nacrt planskog dokumenta; učešće u javnoj raspravi u vezi nacrta planskog dokumenta; pripremne poslove na izradi i donošenju urbanističkih projekata; pripremne poslove na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata;

4) predlaganje smjernica za programski zadatak i pripremne poslove na izradi lokalnih planskih dokumenata;

5) povjerene poslove izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;

6) izradu programa privremenih objekata sa urbanističkim uslovima, zonama i smjernicama za njihovo postavljanje odnosno građenje;

7) sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata; donošenje rješenja o legalizaciji za bespravne objekte; vođenje evidencije bespravnih objekata na osnovu podataka iz katastra, odnosno geoportala; sistematizaciju i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji nijesu ispunili uslov za legalizaciju i dostavljanje iste nadležnom inspekcijskom organu;

8) dostavljanje podataka nadležnom organu uprave radi utvrđivanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

9) dostavljanje podataka nadležnom organu uprave radi utvrđivanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;

10) izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina (šljunak, pijesak i kamen) koje se koriste za izgradnju i održavanje lokalnih i infrastrukturnih objekata;

11) obavljanje poslova iz oblasti boračke i invalidske zaštite, rješavanje u prvostepenom postupku po zahtjevu za ostvarivanje prava shodno Zakonu o boračko-invalidskoj zaštiti; rješavanje po službenoj dužnosti o nastalim promjenama i navedenim pravima; vođenje evidencije korisnika prava; izdavanje uvjerenja po osnovu evidencije; ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima na lokalnom i nacionalnom nivou i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima od značaja za borce i vojne invalide;

12) razvoj preduzetništva; pripremanje propisa kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa za građane; rješavanje u postupcima po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vodi registar tih objekata; ovjeravanja knjige žalbi za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge; utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti; izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, u skladu sa zakonom (donosi rješenja i evidentira svaku promjenu podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti); izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga, u skladu sa zakonom;

13) vršenje prijema prijava o početku obavljanja trgovine i prijem prijava o promjeni podataka i vodi evidenciju iste;

14) vršenje prijema prijava zanatlija o obavljanju zanatske djelatnosti i izdavanje potvrda o podnijetim prijavama sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavljanje nadležnim subjektima;

15) izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju;

16) realizaciju programa edukacije preduzetnika;

17) razvoj malih i srednjih preduzeća;

18) sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine; izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine; izradu i implementaciju lokalnog plana održivog razvoja; izradu i implementaciju lokalnog programa zaštite životne sredine; izradu programa monitoringa segmenata životne sredine; izradu Izvještaja o stanju životne sredine; uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača; zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha; pripremu akata za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara; izradu i sprovođenje Akcionog plana biodiverziteta; sprovođenje međunarodnih konvencija iz ove oblasti; sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaje organ Opštine; izradu strateške karte buke; određivanje akustičnih zona; izradu akcionog plana za zaštitu od buke; izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uslova; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema i vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti; nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa posebnim propisima; davanje mišljenja na predlog odluka o izradi strateških procjena uticaja na životnu sredinu;

19) pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stambeni ili poslovni prostor, stambenog prostora u poslovni prostor, poslovnih prostora u stambeni prostor i sl.;

20) sprovođenje upravnih postupaka za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za koje je organ nadležan do okončanja započetih postupaka i izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; postavljanje, građenje i uklanjanje pomoćnih objekata, pristupnih rampi, liftova i sl. za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore;

21) uređivanje odnosa u oblasti stanovanja iz nadležnosti Opštine; rješavanje po zahtjevima lica koja imaju pravni interes u postupcima iseljenja iz posebnih ili zajedničkih djelova stambenih zgrada ako se neko lice useli u posebne ili zajedničke djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako taj osnov prestane; praćenje organizovanja organa upravljanja u stambenim zgradama i učestvovanje u postupcima po zahtjevima organa upravljanja stambenih zgrada za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade; vođenje registra etažnih vlasnika; određivanje brojeva stambenih zgrada; vođenje registra stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova; vođenje registra upravnika stambenih zgrada;

22) učešće u postupku obezbjeđenja izvođenja hitnih radova na stambenim zgradama kada ove radove obezbjeđuje Opština u skladu sa zakonom i vršenje nadzora nad izvođenjem hitnih radova;

23) učešće u postupku imenovanja i donošenja odluke o imenovanju privremenog upravnika stambene zgrade;

24) donošenje rješenja, shodno Odluci Skupštine etažnih vlasnika, u skladu sa zakonom kojim se obračunava iznos i utvrđuje način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele;

25) vođenje evidencije podataka o zakupu posebnih djelova u stambenim zgradama, koje je dužan da dostavlja upravnik stambene zgrade;

26) sprovođenje administrativnog izvršenja izvršnih rješenja ovog organa uprave u slučajevima useljenja u zajedničke ili posebne djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako je taj osnov prestao;

27) obavljanje svih poslova na organizaciji, procjeni neophodnih materijalnih finansijskih sredstava za svako pojedinačno sprovođenje izvršenja koje je dužan da obezbijedi donosilac izvršnog rješenja i blagovremeno izvršavanje svih izvršnih rješenja i drugih organa lokalne uprave;

28) ostvarivanje saradnje sa nadležnim državnim Organima prilikom sprovođenja administrativnih izvršenja;

29) saradnju pri donošenju planskih i razvojnih dokumenata koji se donose na osnovu posebnih propisa, a kojima se utiče na planiranje prostora ili prostorni razvoj, sve u cilju ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa;

30) obezbjeđivanje učešća javnosti u postupcima izrade i donošenja planskih dokumenata, kao i obavještavanja i podsticanja učešća javnosti u poslovima planiranja i izgradnje;

31) praćenje prostornog razvoja u cilju njegove zaštite, unapređenja, korišćenja i upravljanja;

32) izradu Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom i drugih propisa koji se odnose na oblast upravljanja otpadom;

33) davanje saglasnosti za upis u Registar sakupljača odnosno prevoznika otpada;

34) davanje mišljenja na Plan upravljanja otpadom proizvođača otpada i drugih mišljenja, odnosno saglasnosti u skladu sa zakonom;

35) vođenje evidencije o količinama i vrstama otpada koji nastaje na teritoriji opštine, priprema godišnjih izvještaja i dostavljanje nadležnim organima;

36) vršenje nadzora nad sprovođenjem planova zaštite i spašavanja;

37) izdavanje licenci i izvoda licenci za linijski gradski i prigradski prevoz putnika i vođenje evidencije o izdatim dokumentima; registrovanje i ovjeru reda vožnje za linijski gradski i prigradski prevoz putnika; ovjeravanje cjenovnika usluga u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika; donošenje Plana linija u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika; učestvovanje u pripremi javnog oglasa o povjeravanju obavljanja linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika;

38) izdavanje saglasnosti za posebni linijski gradski i prigradski prevoz putnika i vođenje evidencije izdatih saglasnosti;

39) izdavanje odobrenja za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe i vođenje evidencije o izdatim odobrenjima;

40) izdavanje znaka pristupačnosti kojim se obilježava vozilo lica sa invaliditetom;

41) uređivanje odnosa u oblasti izgradnje, rekonstrukcije, razvoja, održavanja, zaštite, i načina korišćenja i finansiranja opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi;

42) učešće i izradu Srednjoročnog programa razvoja i održavanja i Godišnjeg plana razvoja, održavanja i zaštite opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi; izradu Plana zimskog održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi; izradu predloga Plana za otklanjanje elementarnih nepogoda u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja;

43) izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije i saglasnosti na izrađenu tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonom;

44) izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i saglasnosti za održavanje sportskih i drugih manifestacija na opštinskim i nekategorisanim putevima u opštoj upotrebi; izdavanje saglasnosti o zabrani saobraćaja na opštinskim i nekategorisanim putevima u opštoj upotrebi na kojima se održavaju sportske i druge priredbe; izdavanje dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na opštinskom i nekategorisanom putu u opštoj upotrebi; izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i dozvola za prekope, potkopavanja ili druge radove na opštinskim i nekategorisanim putevima u opštoj upotrebi i na drugim javnim površinama u cilju izgradnje, rekonstrukcije i održavanja podzemnih instalacija; izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i odobrenja za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na putevima; izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i odobrenja za postavljanje zaštitnih ograda pored opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi; davanje saglasnosti za zakup zemljišta opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi;

45) organizovanje čišćenja opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi u slučaju prosipanja opasnih i otrovnih materija;

46) uređivanje odnosa u regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine u skladu sa zakonom;

47) izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova i odobrenja za postavljanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije, oznaka, natpisa i turističke ili druge obavještajne signalizacije pored opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi;

48) izdavanje odobrenja za parkiranje vozila kojima se vrši snabdijevanje trgovinskih i ugostiteljskih objekata i za potrebe rekonstrukcije, izgradnje, adaptacije i opremanja objekata;

49) izdavanje odobrenja za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama, u zonama smirenog saobraćaja i pješačkim zonama;

50) uređivanje odnosa u obavljanju auto-taksi prevoza;

51) izdavanje licenci i izvoda licenci za auto-taksi prevoz, izdavanje taksi legitimacija i vođenje evidencije o izdatim dokumentima; ovjeravanje cjenovnika usluga auto-taksi prevoznika; izradu Programa optimalnog organizovanja taksi prevoza na teritoriji opštine; izradu Programa za polaganje ispita iz oblasti poznavanja kulturnih, privrednih, turističkih, saobraćajnih i drugih značajnih objekata i znamenitosti na teritoriji opštine;

52) izdavanje saglasnosti na ustupanje posebnih prostora za parkiranje vozila vršiocu komunalne djelatnosti za parkiranje; učešće u izradi Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila i načinu naplate naknade za opšta i posebna parkirališta; izdavanje odobrenja za rezervaciju parking mjesta na javnim parkiralištima;

53) označavanje naziva naselja, ulica, trgova i zgrada brojevima i vođenje evidencije;

54) saradnju sa organima mjesnih zajednica prilikom odlučivanja o ostvarivanju lokalnih potreba i interesa građana u oblastima: održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva, održavanja i zaštite objekata za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda, prevoza putnika u lokalnom saobraćaju i drugim poslovima od neposrednog i zajedničkog interesa značajnih za život i rad građana iz nadležnosti ovog Sekretarijata;

55) inspekcijski nadzor u oblastima javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, izgradnje, održavanja i korišćenja deponija, uređivanje i održavanje pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, opštinskih i nekategorisanih puteva, ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi vanrednog prevoza, postavljanja privremenih, pomoćnih objekata, stanovanja u stambenim zgradama, držanja kućnih ljubimaca, zaštite od buke u životnoj sredini, upotrebe simbola opštine, kontrole radnog vremena, održavanje kafilerija i inspekcijski nadzor u drugim oblastima u skladu sa posebnim propisima;

56) predlaganje akata koja se odnose na imovinska prava i ovlašćenja koje opština vrši u pogledu imovine koja služi za ostvarivanje njenih funkcija i vođenje evidencije te imovine; pokretanje postupka za upis prava na nepokretnostima; pokretanje postupka prenosa prava na građevinskom zemljištu i vršenje stručne obrade akata o prenosu prava na građevinskom zemljištu; davanje podataka organima opštine na osnovu evidencije koju vodi; pripremanje propisa i obrada akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja opštine (odluke, ugovori, rješenja); davanje mišljenja na predloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje pripremaju javne službe čiji je osnivač opština, pripremanje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta, pripremanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta; vođenje evidencije o svojinsko pravnim promjenama nastalim po osnovu tih akata i pokretanje postupka za promjene upisa prava na nepokretnostima; pokretanje postupka eksproprijacije shodno Programu uređivanja građevinskog zemljišta i zastupanje opštine do okončanja postupka; pripremanje predloga odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od interesa za opštinu; vođenje postupka i rješavanje o predaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određenoj planom;

57)  poslove u vezi zaštite imovinsko-pravnih interesa opštine;

58)  priprema i preduzima mjere radi zaštite imovinskih prava i interesa opštine; daje pravna mišljenja u vezi sa zaključenjem ugovora i mišljenja o drugim imovinsko-pravnim pitanjima za zaštitu prava svojine i drugih imovinskih prava u skladu sa opštim propisima;

59)  vrši poslove zastupanja opštine i njenih organa pred nadležnim sudovima i organima radi zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava od interesa za opštinu;

60) obezbjeđivanje uslova za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta; pripremanje srednjoročnog i jednogodišnjeg programa izgradnje, uređivanja, korišćenja i zaštite građevinskog zemljišta; pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje gradskog građevinskog zemljišta (putevi, ulice u naselju, uključujući pješačke prelaze, trgove i javna parkirališta, objekte javne rasvjete, zelene površine u naselju, parkove - pješačke staze, travnjake, terene dječijih igrališta, javne gradske objekte, komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu i dr.), pravne, finansijske, tehničke, administrativne stručne poslove za realizaciju programa i praćenje njihove realizacije;

61) poslove na usklađivanju programa uređivanja građevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta, poslove u vezi sa rušenjem poslovnih objekata i uređaja i uklanjanju materijala, kao i premještanje postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija; poslove izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite i korišćenja i upravljanja putevima koje zahvataju područja posebne namjene uz prethodnu saglasnost nadležnog organa državne uprave; pripremu poziva za javno nadmetanje i sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije, izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju puteva od lokalnog značaja, organizovanje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova, pribavljanje odobrenja za građenje, prijem i predaju na upotrebu izgrađenih puteva; vođenje baze podataka, evidenciju nepokretnosti koje pripadaju putevima lokalnog značaja, evidenciju i bazu podataka o građevinskim parcelama i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti,

62) priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Predsjednika opštine;

63) priprema informacije za medije iz svog djelokruga;

64) procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) iz svog djelokruga;

65) sarađuje sa nevladinim organizacijama iz svoje oblasti;

66) upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti ( D.O.O. "Komunalne djelatnosti" - Šavnik, D.O.O. Park prirode "Dragišnica i Komarnica" - Šavnik i Turistička organizacija Opštine Šavnik); odlučivanje po pravnim lijekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim lijekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; programe i planove pružanja usluga i druge materijale tih javnih službi; davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine; priprema saglasnosti na cjenovnike usluga; pripremu akata za predsjednika opštine u vršenju nadzora nad cjelishodnošću rada Službe zaštite i spašavanja i Komunalne policije u dijelu poslova komunalnog nadzora i održavanja komunalnog reda;

67) poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;

68) vrši i druge poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Jelena Milatović Sekretarka

Adresa
Opština Šavnik, 81450 Šavnik

Telefon/Faks
+382 40 266 108

Mobilni telefon
069 309 093

Email
sekretarijat.urbanizam@savnik.me