O skupštini

Skupština je predstavnički organ građana koji funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu čine odbornici koje biraju građani na period od četiri godine u skladu sa zakonom. Broj odbornika u Skupštini opštine utvrđuje se posebnom odlukom. Mandat odbornika teče od objavljivanja konačnih rezultata izbora od strane Opštinske izborne komisije. Verifikacija mandata je izvršena kada se Skupština upoznа sa izvještajem Opštinske izborne komisije.

Skupština: 

 1. donosi Statut opštine;
 2. donosi propise i druge opšte akte;
 3. donosi strateški plan razvoja opštine;
 4. donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti;
 5. donosi urbanističke projekte;
 6. donosi program uređenja prostora, odnosno plan komunalnog opremanja;
 7. donosi budžet i Završni račun budžeta;
 8. uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode;
 9. raspolaže nepokretnom imovinom, osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, utvrđenim zakonom kojim se uređuje državna imovina;
 10. utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;
 11. raspisuje referendum za teritoriju opštine ili za dio teritorije;
 12. odlučuje o građanskoj inicijativi;
 13. odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju opštine;
 14. osniva javne službe;
 15. odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom;
 16. vrši potvrđivanje mandata i odlučuje o pravima odbornika;
 17. donosi odluku o skraćenju mandata skupštine;
 18. bira i razrješava predsjednika skupštine, predsjednika opštine i potpredsjednika skupštine;
 19. daje saglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju potpredsjednika opštine;
 20. imenuje sekretara skupštine, na predlog predsjednika skupštine;
 21. imenuje članove radnih tijela skupštine;
 22. imenuje i razrješava članove organa upravljanja javnih službi;
 23. razmatra i usvaja izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa i službi;
 24. razmatra izvještaj o radu javnih službi čiji je osnivač opština;
 25. razmatra izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije;
 26. donosi poslovnik o svom radu;
 27. donosi etički kodeks;
 28. donosi odluku o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština;
 29. donosi odluku o zaradama lokalnih službenika i namještenika;
 30. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.