Akti predsjednika

Izvod iz Statuta Opštine Šavnik

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 031/18 od 07.09.2018)

U vršenju poslova utvrđenih zakonom i ovim statutom, predsjednik opštine donosi: odluke, uputstva, pravilnike, naredbe, rješenja i zaključke.

Odlukom se utvrđuje organizacija i način rada organa lokalne uprave i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Zakonom, ili drugim propisom.

Uputstvom se propisuje način rada i izvršavanja poslova organa lokalne uprave i drugih subjekata koji vrše poslove od interesa za opštinu u izvršavanju zakona, odluka Skupštine opštine i drugih propisa.

Pravilnikom se bliže razrađuju pojedina pitanja koja su uređena zakonom, odlukom Skupštine opštine i drugim propisom.

Naredba se donosi radi rješavanja određene konkretne situacije koja ima opšti značaj u slučajevima kada je to zakonom ili drugim propisom predviđeno.

Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama, o obrazovanju stručnih savjeta i komisija, rješava sukob nadležnosti, daje saglasnost na akta koja donose organi lokalne uprave i drugi subjekti koji vrše poslove od javnog interesai drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

Zaključkom se utvrđuju nacrti opštih akata koji se stavljaju na javnu raspravu, određuju zadaci organima lokalne uprave i subjektima koji vrše poslove od javnog interesa, zauzimaju stavovi, odlučuje o odobravanju sredstava iz budžeta Opštine i o drugim pitanjima iz nadležnosti predsjednika o kojima se ne odlučuje drugim aktima.