9. oktobar 2023.

Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku sadnica kontinentalnog voća

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2023. godinu (,,Sl. List CG – Opštinski propisi " br 034/23 ) objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za nabavku sadnica kontinentalnog voća

I Definicija korisnika sredstava podrške

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Šavnik, koja žele da podignu novi voćni zasada ili da prošire postojeći voćnjak.

Planirana investicija mora biti realizovana na teritoriji opštine Šavnik.

II Kriterijumi prihvatljivosti

Korisnici koji apliciraju za navedeni Javni poziv neophodno je da:

-Posjeduju zemljište za zasad u svom ili u vlasništvu člana porodičnog gazdinstva ;

-Da su upisani u registar poljoprivrednih proizvođača (gazdinstava) kod Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede;

-Korisnici koji podižu novi voćni zasad na kraju realizacije moraju biti upisani u registar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

III Uslovi prihvatljivosti

Nabavka sertifikovanog sadnog materijala kontinentalnog voća .

IV Potrebna dokumentacija

-Zahtjev za odobravanje podrške (u prilogu ovog Javnog poziva i predstavlja dio Javnog poziva);

-Rješenje o upisu u registar kod MPŠV (za korisnike koji proširuju voćni zasad);

-Posjedovni list;

-Potvrda o kućnoj zajednici ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik parcele na kojoj se planira voćni zasad već je ista u vlasništvu člana porodičnog gazdinstva;

-Dokaz o kupovini sertifikovanog sadnog materijala kontinentalnog voća ;

-Uvjerenje o mjestu prebivališta;

-Kopija bankovnog računa.

V Visina podrške

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 100% vrijednosti bruto cijene sadnog materijala (max 500,00€ po zahtjevu).

Za realizaciju ove mjere predviđena su sredstva u iznosu od 8.000,00€.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prevazilazi planirani iznos definisan Javnim pozivom proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv će se zatvoriti prije predviđenog roka.

VI Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i rješenjem odobrava isplatu novčanih podsticaja korisnicima.

VII Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za nabavku sertifikovanih sadnica kontinentalnog voća za 2023. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti preko arhive Opštine ili pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III

po Javnom pozivu za dodjelu podrške za nabavku jednogodišnjih sadnica kontinentalnog voća

Rok za dostavljanje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do 10.11.2023 godine.

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj


javni-poziv-za-nabavku-sadnica-kontinentalnog-voca-312ae9553f2967c6.pdf zahtjev-cd47eb87ef9a2632.docx