25. oktobar 2023.

Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 6 stav 1 Odluke o stipendiranju studenata (,,Sl.list CG-opštinski propisi’’, br. 034/22 ), Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Šavnik, r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu stipendija za studijsku 2023/2024. godinu

USLOVI KONKURSA

I Pravo na stipendiju imaju studenti koji su:

-prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija i postigli prosječnu ocjenu najmanje 7,00;

-državljani Crne Gore;

-imaju prebivalište u opštini Šavnik;

-prvi put upisali semestar studijske godine;

-nijesu gubili nijednu godinu tokom studija;

-nijesu u radnom odnosu;

-nijesu stariji od 25. godina.

II Pravo na stipendiju imaju i studenti koji su lica bez oba roditelja i lica sa invaliditetom, bez obzira na prosječnu ocjenu iz prethodne godine uz uslov da su:

-državljani Crne Gore;

-imaju prebivalište u opštini Šavnik;

-prvi put upisali semestar studijske godine;

-nijesu gubili nijednu godinu tokom studija.

III Pravo na stipendiju imaju učenici nosioci diplome „Luča“ za I godinu studiranja u slučaju da odmah nakon završetka srednje škole upisuju studije uz uslov da su:

-državljani Crne Gore;

-imaju prebivalište u opštini Šavnik;

-prvi put upisuju semestar studijske godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.Studenti koji konkurišu za stipendiju pod rednim brojem I iz ovog Konkursa, uz prijavu za Konkurs dostavljaju:

-uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte;

-potvrdu o prebivalištu;

-potvrdu da je studijske 2023/24. godine, student upisao odgovarajuću godinu studija po prvi put kao redovan student, uz podatak u kojoj studijskoj godini je upisana prva godina osnovnih studija;

-potvrda o položenim ispitima iz prethodnih godina studija;

-potvrda o ukupnoj prosječnoj ocjeni za sve godine studija;

-dokaz (izjavu) da ne prima drugu stipendiju;

-dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

2. Studenti koji konkurišu za stipendiju pod rednim brojem II iz ovog Konkursa, uz prijavu na Konkurs dostavljaju:

- uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte;

-potvrdu o prebivalištu;

- potvrdu da je studijske godine 2023/24. godine, student upisao odgovarajuću godinu studija po prvi put kao redovan student, uz podatak u kojoj studijskoj godini je upisana prva godina osnovnih studija;

-potvrda o položenim ispitima iz prethodnih godina studija;

-dokaz ( izjavu) da ne prima drugu stipendiju;

-dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

-ukoliko je lice bez roditeljskog staranja potrebno je dostaviti odgovarajući dokument koji potvrđuje dati uslov;

-ukoliko je lice sa invaliditetom potrebno je dostaviti rješenje o invaliditetu;

3. Studenti koji konkurišu za stipendiju po rednim brojem III iz ovog Konkursa, uz prijavu na Konkurs dostavljaju:

-uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte;

-potvrdu o prebivalištu;

-potvrdu da je studijske 2023/24. godine, student upisao I godinu studija po prvi put kao redovan student;

-dokaz (izjavu) da ne prima drugu stipendiju;

-dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;

-nosioci diplome „Luča“, koji upisuju prvu godinu studija dostavljaju ovjerenu kopiju diplome;

Za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku potrebno je dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti original ili ovjerene fotokopije.

ISPLATA STIPENDIJA

-za jednu studijsku godinu dodjeljuje se 20 stipendija.

-stipendije se dodjeljuju za jednu studijsku godinu i isplaćivaće se mjesečno za 10 (deset) mjeseci studijske godine.

-stipendije se ne isplaćuju za period apsolventskog staža.

-visina stipendije utvrđuje se u iznosu od 100, 00 €

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

-rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

- nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

-podnijeta dokumenta se ne vraćaju.

Prijavu na Konkurs ( nalazi se na arhivi i na sajtu Opštine Šavnik ) i traženu dokumentaciju potrebno je u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,KONKURS ZA STIPENDIJE’’ predati neposredno na arhivi opštine Šavnik ( svakim radnim danom od 9:00-14:00h) ili poslati poštom na adresu: Opština Šavnik, Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, Šavnička III, br.5, 81450 Šavnik.

Kontakt : Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti - Telefon: 040/ 266-108konkurs-za-dodjelu-stipendija-za-2023-2024-e52f5e7285e207cd.pdf prijava-na-konkurs-za-stipendiju-2023-2024-54cb8d7a229b989c.doc