3. april 2023.

Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2022/2023 godinu

Na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 95 i 97 stav 2 Statuta Opštine Šavnik ("Sl. list CG-opštinski propisi", br. 31/18), člana 11 Odluke o stipendiranju studenata i učeničkoj nagradi ("Sl. list CG-opštinski propisi", br. 034/22), na predlog Komisije za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2022/2023 godinu, Predsjednik Opštine donosi,

Odluku o dodjeli stipendija za studijsku 2022/2023 godinu

1. Dodjeljuju se stipendije za studijsku 2022/2023 godinu sljedećim studentima:

Slađana Kasalica - Fakultet primijenjenih nauka

Aleksandar Cerović - Poslovni i pravni fakultet Beograd

Tamara Pejanović - Biotehnički fakultet

Slađana Pejanović - Prirodno-matematički fakultet

Sanja Mijović - Filozofski fakultet

Marija Rajković - Filološki fakultet

Ana Bijelić - Filozofski fakultet

Anđela Šušić - Fakultet za turizam

Marko Vućić - Ekonomski fakultet

2. Stipendije u iznosu od 100,00 eura mjesečno, isplaćivaće se za mjesece septembar 2022-jun 2023. godine.

3. Sa stipendistima će se sklopiti ugovor, kojim će se utvrditi prava i obaveze između studenata i Opštine Šavnik.

4. O realizaciji ove Odluke staraće se Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Šavnik


odluka-o-dodjeli-stipendija-2022-2023-b3fac71978baedde.pdf