4. avgust 2023.

Javni poziv za dodjelu podrške za nabavku cistijerni za vodu registrovanim poljoprivrednim proizvođačima za 2023. godinu

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2023. godinu (,,Sl. List CG – opštinski propisi " br 034/23 ) objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za nabavku cistijerni za vodu registrovanim poljoprivrednim proizvođačima za 2023. godinu

I Definicija korisnika sredstava podrške

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su registrovana poljoprivredna gazdinstva

II Kriterijumi prihvatljivosti

-Kupovina novih cistijerni za vodu.

-Da su upisani u registar MPŠV,

-Da za istu mjeru nijesu ostvarili podršku u predhodnoj godini od strane Opštine Šavnik,

-Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Šavnik najmanje 6 mjeseci prije dana objavljivanja Javnog poziva

III Potrebna dokumentacija

-Cjenovna ponuda (predračun),

-Rješenje o upisu u registar kod MPŠV

-Uvjerenje o mjestu prebivališta

-Dokaz o uplati svog dijela računa (potvrda o prenosu sredstava za 50 % račun )

-Garantni list i deklaracija za kupljenu robu

-Kopija bankovnog računa.

IV Visina podrške

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 50% vrijednosti bruto cijene, maksimalan iznos podrške po zahtjevu ne može biti više od 600,00€.

Za realizaciju ove mjere predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00€.

Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prevazilazi planirani iznos definisan Javnim pozivom proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv će se zatvoriti prije predviđenog roka.

V Procedura realizacije

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije uplate novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim

Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji

drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i Rješenjem odobrava podršku novčanih sredstava korisnicima.

Nakon priloženog dokaza o uplati svog dijela računa od strane korisnika, komisija Rješenjem odobrava isplatu novčanih sredstava predviđenih ovim Javnom pozivom.

Isplata će se vršiti na žiro-račun korisnika, dok u koliko korisnik uplati samo svoj iznos (50%)sredstava, drugi dio računa t.j. iznos podrške se prenosi na žiro-račun distributera distributeru

VI Način podnošenja zahtjeva

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške za nabavku cistijerni za vodu za 2023. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III, br.5

po Javnom pozivu za dodjelu podrške za nabavku cistijerni za vodu registrovanim poljoprivrednim proizvođačima za 2023. godinu .

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do 08.09. 2023. godine.

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

Opština Šavnik

Kontakt.tel: 040/266-108

javnii-poziv-nabavka-cistijerni-eef2a90b60fb5f66.pdf