16. mart 2021.

Obavještenje 16.3.2021.godine

Poštovani,
 Obavještavamo Vas da će se sagalsno članu 122 Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl.list CG“, broj 02/18, 34/19 i 38/20) dana 18.03.2021. godine, sa početkom u 10:00 h obaviti razgovor sa kandidatom sa Rang liste za izbor kandidata broj 03-01-100-UPI-45/8 od 08.03.2021. godine, a za radno mjesto: GLAVNI/A ADMINISTRATOR/KA.
 U slučaju da se kandidat ne pojavi, odnosno ne obavijesti o ratlozima nedolaska, ovaj organ donijeće Odluku o obustavljanju postupka po ovom javnom konkursu.
S poštovanjem,

                                                                                                                     Predsjednik,
                                                                                                                mr Jugoslav Jakić, s.r

Dostaviti:
- Kandidatu, Radoju Simoviću;
- U spise;
- a/a

obavjestenje