21. februar 2023.

Obavještenje o privremenoj obustavi saobraćaja na putu Šavnik-Bijela

Obavještavamo građane o privremenoj obustavi saobraćaja na putu Šavnik-Bijela, u mjestu Ždrijelo. Obustava će trajati dok vještak odgovarajuće struke ne dostavi nalaz i mišljenje o stanju i bezbjednosti na ovom dijelu puta.

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik, na osnovu člana 122 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (,,Sl.list CG“- broj 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19), člana 68 Zakona o putevima („Sl.list CG“, broj 82/20 i 140/22) i člana 34 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima (,,Sl. list CG-opštinski propisi, br. 01/22) i člana 18 Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list CG’’, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

PRIVREMENO SE obustavlja saobraćaj na putu Šavnik-Bijela, u mjestu Ždrijelo.

Obustava će trajati dok vještak odgovarajuće struke ne dostavi nalaz i mišljenje o stanju i bezbjednosti na ovom dijelu puta.

O b r a z l o ž e n j e

Izlaskom na lice mjesta komunalni inspektor je dana 20.02.2023. godine, obavijestio ovaj organ da je predmetni put u mjestu Ždrijelo prohodan za saobraćaj i da na istom nema odrona i drugih sličnih smetnji za nesmetano odvijanje saobraćaja.

Međutim, u svom izvještaju isti konstatuje da su vidne pukotine na stijeni iznad puta u navedenom mjestu, koje bi po njegovoj procjeni mogle predstavljati eventualnu opasnost po učesnike u saobraćaju, te je isti stava da je potrebno tražiti mišljenje od stručnog lica u vezi sa naprijed navedenim problemom.

Shodno članu 122 i 123 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl.list Crne Gore“, br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19 ), može se izdati saobraćajna saglasnost za privremeno zatvaranje saobraćaja za sva vozila na opštinskim putevima – ulicama.

Članom 34 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima propisano je da radovi na opštinskom lokalnom i nekategorisanom putu u opštoj upotrebi, ili uz njega, koji utiču na saobraćaj, odnosno zbog kojih je potrebno djelimično ili potpuno zatvaranje puta za saobraćaj, mogu se obavljati samo na osnovu odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

Imajući u vidu sve iznesene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Glavnom administratoru Opštine Šavnik u roku od od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi preko ovog organa u dva istovjetna primjerka, taksirana sa 4€ adm.takse.


Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik

rjesenje-o-obustavi-saobracaja-a50309f4afe400a3.pdf