21. septembar 2021.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva opštine Šavnik

Uprava lokalnih javnih prihoda, Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva opštine Šavnik ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

Nacrt Odluke objaviće se na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me, i dostaviti Službi za Skupštinske poslove, radi dostavljanja istog Klubovima odbornika Opštine Šavnik

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 21.09.2021.godine, zaključno sa 06.10.2021.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 06.10.2021.godine (srijeda), sa početkom u 11:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Uprava lokalnih javnih prihoda, Šavnička III, broj 5 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Uprave, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;

Uprava lokalnih javnih prihoda će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.


nacrt-odluke-o-naknadama-za-koriscenje-opstinskih-puteva-savnik-2243d2b3a7fba30b.pdf program-javne-rasprave-odluka-o-naknadama-za-koriscenje-opstinskih-puteva-01675cecab41bbe7.pdf zakljucak-odluka-o-naknadama-za-koriscenje-opstinskih-puteva-c06607690f06a5c5.pdf