22. septembar 2023.

Javni oglas za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u Opštini Šavnik, raspisuje

JAVNI OGLAS

Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1 – 15. novembra 2023. godine i to:

INSTRUKTORA/KI: 5 + 1 rezerva

OPŠTI USLOVI:

•Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;

•Državljanstvo Crne Gore;

•Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI, VII1, VII2 i VIII.

POSEBNI USLOVI:

•Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

•Prebivalište u Opštini Šavnik, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);

•Da je lice nezaposleno;

•Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja;

•Iskustvo u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica.

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

•Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);

•Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;

•Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;

•Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;

•Dokaz o statističkom iskustvu, kao i iskustvu u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).

POPISIVAČ/ICA: 44 + 2 rezerve

OPŠTI USLOVI:

•Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;

•Državljanstvo Crne Gore;

•Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV, V, VI, VII1, VII2 i VIII.

POSEBNI USLOVI:

•Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

•Prebivalište u Opštini Šavnik, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);

•Da je lice nezaposleno;

•Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja.

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

•Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);

•Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;

•Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;

•Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;

•Dokaz o statističkom iskustvu (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).

Kandidat/kinja se može prijaviti ili za instruktora/ku ili za popisivača/icu.

Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati/kinje mogu preuzeti u prostorijama popisne komisije, Šavnička III, broj 5, Opština Šavnik, počev od 22. septembra i zaključno sa 1. oktobrom 2023. godine od 8 do 15 časova; ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku: www.monstat.org.

Popunjena Prijava za učesnike/ce u popisu i kompletna dokumentacija može se dostaviti lično ili poštom u roku od 10 dana u preciziranom vremenskom periodu, u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, na adresu popisne komisije.

Na koverti je potrebno ispisati naziv mjesta za koje se aplicira (instruktor/ka ili popisivač/ica) i adresa popisne komisije: Šavnička III, broj 5, Opština Šavnik.

Svi kandidati su dužni da potpišu izjavu (data u Prijavi za učesnike/ce u popisu) da će za vrijeme održavanja instruktaže (23 - 25. oktobar 2023. godine i 28 - 29. oktobar 2023. godine) i sprovođenja popisa (1 - 15. novembra 2023. godine) biti dostupni za popisne aktivnosti.

Spisak kandidata/kinja za instruktore/ke biće objavljen dana 11. oktobra 2023. godine, a spisak kandidata/kinja za popisivače/ice 16. oktobra 2023. godine u kancelariji popisne komisije.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Dušan Radanović, telefon: 069 192-833.


popis-savnik-ccbc6dbf93bd124a.docx