24. avgust 2020.

Javni poziv za dodjelu podrške za sufinasiranje premije osiguranja stočnog fonda

Sekretarijat lokalne uprave, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za sufinasiranje premije osiguranja stočnog fonda

1. Predmet

Opština Šavnik-Sekretarijat lokalne uprave, objavljuje javni poziv za dodjelu podrške za sufinasiranje premije osiguranja za osiguranje stočnog fonda registrovanim poljoprivrednim proizvođačima sa područja Opštine Šavnik.

Ova podrška će se finasirati iz Budžeta opštine Šavnik.

Predmet ovog javnog poziva je podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima sa područja Opštine Šavnik u skladu sa Odlukom o sufinasiranju premije osiguranja stočnog fonda (,,Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 41/18).

Iznos podrške je 20% polise osiguranja za grla stoke, u skladu sa sredstvima opredijeljenim Budžetom za tekuću godinu.

2. Uslovi za podršku

Pravo na sufinansiranje premije osiguranja stočnog fonda imaju individualni poljoprivredni proizvođači, ako ispunjavaju sljedeće uslove:

• Da imaju prebivalište u opštini Šavnik

• Da su upisani u Registar poljoprivrednih proizvođača Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i

• Da je poljoprivredno gazdinstvo upisano u bazu podataka Uprave za bezbijednsot hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

3. Rok

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u Budžetu opštine Šavnik za 2020. godinu, a najkasnije do 31.12.2020.godine

4. Dokazi o ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava

Zahtjevi za sufinasiranje premije osiguranja podnose se na propisanom obrascu (u dva primjerka), koji se može preuzeti sa sajta opštine Šavnik www.savnik.me ili na arhivi Opštine Šavnik.

Kompletna dokumentacija mora glasiti na podnosioca zahtjeva.

Uz zahtjev se prilaže:

• Uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva ( pribavlja organ po službenoj dužnosti)

• Rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih proizvođača Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

• Dokaz o upisu poljoprivrednog gazdinstva u bazu podataka Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

• Zaključeni ugovor sa osiguravajućim društvom

Nakon popunjavanja zahtjeva isti se zajedno sa navedenom dokumentacijom dostavlja neposredno na arhivi Opštine Šavnik ili preporučenom poštom na adresu:

Opština Šavnik

Sekretarijat lokalne uprave

Šavnik, Ul. Šavnička III,br.5 81 450 Šavnik

sa naznakom:

,,Javni poziv za dodjelu podrške za sufinasiranje premije osiguranja stočnog fonda“

Zahtjevi podnijeti od strane lica koja u skladu sa Odlukom o sufinasiranju premije osiguranja stočnog fonda nemaju pravo na sufinasiranje premije osiguranja, preuranjeni i neblagovremeni zahtjevi, zahtjevi sa dokumentacijom koja glasi na podnosioca zahtjeva neće se razmatrati.

Procedura realizacije zahtjeva

Nakon podnošenja zahtjeva, Sekretarijat lokalne uprave će izvršiti administartivnu provjeru podnijete dokumentacije.

Poljoprivrednom proizvođaču koji ispuni uslove propisane Odlukom o sufinansiranju premije osiguranja za osiguranje stočnog fonda fonda (,,Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 41/18) i ovim Javnim pozivom, Sekretarijat lokalne uprave izdaje Potvrdu o sifinasiranju osiguranja radi ostvarivanja prava na sufinasiranje premije osiguranja kod osiguravajućeg društva.

Informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem telefona: 040/266-108; 068/826-686 i 069/729-600.

Sekretarijat lokalne uprave

Zahtjev za osiguranje Javni Poziv za osiguranje stočnog fonda