19. maj 2022.

Javna rasprava o Nacrtu lokalnog plana za rodnu ravnopravnost 2022-2025. sa Akcionim planom 2022-2023.

Na osnovu člana 167 Statuta Opštine Šavnik (Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“, br. 31/18) i člana 22 stav 1 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“, br 22/15), Predsjednik opštine Šavnik, donosi

Program održavanja javne rasprave o Nacrtu lokalnog  plana  za rodnu ravnopravnost 2022-2025. sa Akcionim planom 2022-2023.

Radna grupa za izradu Nacrta Lokalnog plana za rodnu ravnopravnost 2022-2025, sa Akcionim planom 2022-2023. (u daljem tekstu: Radna grupa), sprovodi javnu raspravu o Nacrtu lokalnog  plana za rodnu ravnopravnost 2022-2025. sa Akcionim planom 2022-2023. (u daljem tekstu: Nacrt plana).
Tekst Nacrta Plana biće postavljen na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me.
Tekst Nacrta Plana dostaviti Službi Skupštine, radi dostavljanja Nacrta Plana i Programa Klubovima odbornika Opštine Šavnik;
Javna rasprava o Nacrtu plana trajaće 15 (petnaest) dana, i biće organizovana u periodu od 20.05.2022. godine, zaključno sa 03.06.2022.godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt plana može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 13:00 časova u zgradi Opštine Šavnik, I sprat-kancelarija br. 5;
Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 01.06.2022.godine, sa početkom u 10:00 časova.
Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:
-  na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;
- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Radna grupa za izradu Lokalnog plana za rodnu ravnopravnost 2022-2025, sa Akcionim planom za 2022-2023, Šavnička III, broj 5 81450 Šavnik;
- putem e-mail adrese:info@savnik.me
- u neposrednoj komunikaciji sa članovima Radne grupe, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova, zgrada Opštine Šavnik, I sprat-kancelarija br. 5;
Radna grupa će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.

nacrt-lokalni-plan-rodne-ravnopravnosti-9b3b5df027ccfb0f.docx program-lprr-e02dc679689fcd61.pdf zakljucak-nacrt-lprr-5b6b1c9682d8a732.pdf