25. februar 2022.

Javna rasprava o Nacrtu Programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije Opštine Šavnik za 2022. godinu

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije Opštine Šavnik za 2022. godinu ( u daljem tekstu: Nacrt Programa).

Nacrt Odluke objaviće se na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me, i dostaviti Službi za Skupštinske poslove, radi dostavljanja istog Klubovima odbornika Opštine Šavnik;

Javna rasprava o Nacrtu Programa trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 25.02.2022.godine, zaključno sa 11.03.2022.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Programa održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 11.03.2022.godine ( petak), sa početkom u 11:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu, Šavnička III, broj 5 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.program-javne-rasprave-program-uredenja-prostora-za-2022-godinu-d303ae7abc8f7469.pdf zakljucak-program-uredenja-prostora-za-2022-godinu-e852a077d8f4aa88.pdf nacrt-programa-uredenja-prostora-za-2022-godinu-b87745d2d03e71ad.pdf